Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngoài 03 trụ cột chính của TCT Tân Cảng Sài Gòn, bên cạnh đó chúng tôi còn có các dịch vụ phụ trợ khác cho công tác khai thác Cảng và logistics như: xây dựng, thiết kế công trình; đào tạo nguồn nhân lực; nhà nghĩ dưỡng cho cán bộ công nhân viên.

“Đến với Tân Cảng Sài Gòn 
Đến với chất lượng dịch vụ hàng đầu”

CÔNG TY THÀNH VIÊN