Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Anh/ chị vui lòng tải mẫu đăng ký sử dụng thanh toán online qua Eport, điền thông tin, ký tên đóng dấu và gửi bản scan màu hoặc ảnh chụp cho địa chỉ: Đội Phát Hành Chứng Từ: eport.phct@saigonnewport.com.vnĐT: 028.7307.3979 - Ext 1985/1905

 • Video hướng dẫn khai báo & thanh toán:
  • Hàng nhập giao thẳng có sử dụng eDO tại đây
  • Hàng nhập giao thẳng không sử dụng eDO tại đây
  • Mô tả thanh toán qua thẻ ATM và tài khoản doanh nghiệp tại đây 
  • Mô tả cách tải Hóa Đơn Điện Tử tại đây
  • Cấp rỗng thường tại đây
  • Cấp rỗng chỉ định số tại đây
  • Thực hiện tách lô từ Master Bill tại đây
  • Hàng xuất hạ bãi chờ xuất tại đây
  • Hàng nguy hiểm hạ bãi chờ xuất tại đây
  • Hàng OOG và In-gauge hạ bãi chờ xuất tại đây
  • Hàng lạnh cài nhiệt độ & không cài nhiệt độ hạ bãi chờ xuất tại đây
  • Trả rỗng từ cont hàng nhập trước đó dùng e-DO tại đây

Nếu cần thêm thông tin về dịch vụ thanh toán online, Quý khách vui lòng liên hệ:

 • Tổ hỗ trợ Eport: tct.eport@saigonnewport.com.vn
 • IT Support: support.it@saigonnewport.com.vn
 • TTCSKH: 1800 1188 / Email: ttcskh@saigonnewport.com.vn