Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1 Nội dung Ngày cập nhật

CẢNG TC CÁT LÁI - hiệu lực từ 01/01/2018

(Ban hành kèm QĐ 2331/QĐ-TCT ngày 01/12/2017, hiệu lực thực hiện từ 01/01/2018)

1 QUYẾT ĐỊNH 22331/QĐ-TCT NGÀY 01/12/2018 01/12/2017
2 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CONTAINER TẠI CẢNG TC CÁT LÁI 07/12/2017
2 Nội dung Ngày cập nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG

1 QUY ĐỊNH CHUNG 09/11/2017
2 KHO CÁT LÁI
 1. KHO CFS
 2. KHO NGOẠI QUAN
 3. KHO HÀNG NGUY HIỂM
 4. CƯỚC LƯU KHO
09/11/2017
3 CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG HÓA TỔNG HỢP 09/11/2017
4 CƯỚC TÁC NGHIỆP CONTAINER
 1. CƯỚC XẾP DỠ CONTAINER
 2. GIÁ DỊCH VỤ ĐÓNG RÚT
 3. CƯỚC PHỤC VỤ CONTAINER LẠNH
 4. CƯỚC TÁC NGHIỆP PHỤC VỤ CHUYỂN CONTAINER QUA MÁY SOI
 5. CÁC LOẠI CƯỚC KHÁC
09/11/2017
5 ĐƠN GIÁ HÀNG QUÁ KHỔ QUÁ TẢI 09/11/2017
6 CƯỚC LƯU BÃI 09/11/2017
7 TÂN CẢNG HIỆP LỰC
 1. TCHL-BIỂU GIA DỊCH VỤ
 2. THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ DV 2017
09/11/2017
8 DEPOT TÂN CẢNG – SUỐI TIÊN 28/12/2017
3 Nội dung Ngày cập nhật

CẢNG TÂN CẢNG – HIỆP PHƯỚC

(Ban hành kèm QĐ 14/QĐ-TCHP-KD 15/01/2015, hiệu lực thực hiện từ 15/01/2015)

1 QUY ĐỊNH CHUNG 09/11/2017
2 CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG TỔNG HỢP 09/11/2017
3 CƯỚC TÁC NGHIỆP CONTAINER
 1. Cước xếp dỡ container
 2. THÔNG BÁO 165_ BẢNG GIÁ ĐÓNG RÚT CONT TẠI TCHP 2017
 3. Cước phục vụ container lạnh
09/11/2017
4 CƯỚC TÁC NGHIỆP LƯU BÃI 09/11/2017
5 CÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁC 09/11/2017
6 CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG NỘI ĐỊA 09/11/2017
7 CLOSING TIME VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN 09/11/2017
8 Chính sách cảng TC Hiệp Phước 2018 11/01/2018