Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1 Nội dung Ngày cập nhật

CẢNG TC CÁT LÁI - hiệu lực từ 01/01/2018

(Ban hành kèm QĐ 2331/QĐ-TCT ngày 01/12/2017, hiệu lực thực hiện từ 01/01/2018)

1 QUYẾT ĐỊNH 22331/QĐ-TCT NGÀY 01/12/2017
 1. QUYẾT ĐỊNH PL01 CỦA BIỂU GIÁ 2331 (Hiệu lực từ 01/7/2018)
15/05/2018
2 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CONTAINER TẠI CẢNG TC CÁT LÁI
 1. 2331-PHỤ LỤC 01 - BẢNG GIÁ DV TẠI TC CÁT LÁI (Hiệu lực từ 01/7/2018)
07/12/2017
2 Nội dung Ngày cập nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG

1 QUY ĐỊNH CHUNG
 1. QUY DINH CHUNG
09/11/2017
2 KHO CÁT LÁI
 1. KHO CFS 2018
 2. BẢNG GIÁ ĐỐI NỘI 2018
 3. BAO GIA KHO NGOAI QUAN 2018
 4. BAO GIA KHO CFS 2018-IMO
 5. Cước lưu kho
09/11/2017
3 CƯỚC TÁC NGHIỆP CONTAINER
 1. CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG HÓA TỔNG HỢP
09/11/2017
4 ĐƠN GIÁ HÀNG QUÁ KHỔ QUÁ TẢI 09/11/2017
5 CƯỚC LƯU BÃI 09/11/2017
6 TÂN CẢNG HIỆP LỰC
 1. TCHL-BIỂU GIA DỊCH VỤ
 2. THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ DV 2017
09/11/2017
7 DEPOT TÂN CẢNG – SUỐI TIÊN 28/12/2017
3 Nội dung Ngày cập nhật

CẢNG TÂN CẢNG – HIỆP PHƯỚC

(Ban hành kèm QĐ 14/QĐ-TCHP-KD 15/01/2015, hiệu lực thực hiện từ 15/01/2015)

1 QUY ĐỊNH CHUNG 09/11/2017
2 CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG TỔNG HỢP 09/11/2017
3 CƯỚC TÁC NGHIỆP CONTAINER
 1. Cước xếp dỡ container
 2. THÔNG BÁO 165_ BẢNG GIÁ ĐÓNG RÚT CONT TẠI TCHP 2017
 3. Cước phục vụ container lạnh
09/11/2017
4 CƯỚC TÁC NGHIỆP LƯU BÃI 09/11/2017
5 CÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁC 09/11/2017
6 CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG NỘI ĐỊA 09/11/2017
7 CLOSING TIME VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN 09/11/2017
8 Chính sách cảng TC Hiệp Phước 2018 11/01/2018