Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1 Nội dung Ngày cập nhật

CẢNG TÂN CẢNG - CÁT LÁI

(Ban hành kèm QĐ 470/QĐ-TCT 20/03/2015, hiệu lực thực hiện từ 15/04/2015)

1 QUY ĐỊNH CHUNG 09/10/2017
2 CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG TỔNG HỢP 09/10/2017
3 CƯỚC TÁC NGHIỆP CONTAINER
 1. Cước xếp dỡ container
  Phụ lục 01 điều chỉnh giá dịch vụ xếp/ dỡ container nội địa theo phương án tàu (sà lan), bãi, tàu (sà lan)
 2. Cước đóng rút container
  Cước đóng rút container tại bãi (Cước đóng rút container)
  Cước đóng rút container tại bến 125
 3. Cước phục vụ container lạnh (áp dụng cho container xuất nhập khẩu)
 4. Các tác nghiệp phục vụ chuyển container qua máy soi
 5. Các loại cước khác
09/10/2017
4 CƯỚC TÁC NGHIỆP TẠI KHO VÀ LƯU KHO 09/10/2017
5 CƯỚC LƯU BÃI 09/10/2017
6 CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ KHÁC 09/10/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG

1 QUY ĐỊNH CHUNG 19/10/2017
2 KHO CÁT LÁI
 1. KHO CFS
 2. KHO NGOẠI QUAN
 3. KHO HÀNG NGUY HIỂM
 4. CƯỚC LƯU KHO
19/10/2017
3 CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG HÓA TỔNG HỢP 19/10/2017
4 CƯỚC TÁC NGHIỆP CONTAINER
 1. CƯỚC XẾP DỠ CONTAINER
 2. GIÁ DỊCH VỤ ĐÓNG RÚT
 3. CƯỚC PHỤC VỤ CONTAINER LẠNH
 4. CƯỚC TÁC NGHIỆP PHỤC VỤ CHUYỂN CONTAINER QUA MÁY SOI
 5. CÁC LOẠI CƯỚC KHÁC
19/10/2017
5 ĐƠN GIÁ HÀNG QUÁ KHỔ QUÁ TẢI 19/10/2017
6 CƯỚC LƯU BÃI 19/10/2017
7 TÂN CẢNG HIỆP LỰC
 1. TCHL-BIỂU GIA DỊCH VỤ.PDF
 2. Thong bao dieu chinh don gia DV 2017.pdf
19/10/2017
8 DEPOT TÂN CẢNG – SUỐI TIÊN 19/10/2017

CẢNG TÂN CẢNG – HIỆP PHƯỚC

(Ban hành kèm QĐ 14/QĐ-TCHP-KD 15/01/2015, hiệu lực thực hiện từ 15/01/2015)

1 QUY ĐỊNH CHUNG 09/10/2017
2 CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG TỔNG HỢP 09/10/2017
3 CƯỚC TÁC NGHIỆP CONTAINER
 1. Cước xếp dỡ container
 2. Cước đóng rút container(THÔNG BÁO 165_ BẢNG GIÁ ĐÓNG RÚT CONT TẠI TCHP 2017.pdf)
 3. Cước phục vụ container lạnh
 4. Các loại cước khác
09/10/2017
4 CƯỚC TÁC NGHIỆP LƯU BÃI 09/10/2017
5 CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG NỘI ĐỊA 09/10/2017
6 CÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁC 09/10/2017
7 CLOSING TIME VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN 09/10/2017