Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ điện thoại các đơn vị tại Cát Lái

TỔNG ĐÀI: 028.7307.3979

# Tên đơn vị Người phụ trách/công việc Điện thoại Email
1 Trực ban sản xuất Lịch tàu, giải phóng tàu, duyệt đổi tàu/cảng chuyển tải, tình hình sản xuất, bảo lãnh hãng tàu, sự cố phát sinh 1902 - 3200 operation.snp@saigonnewport.com.vn
2 Terminal A Điều độ hiện trường 
Văn phòng Ter
Trực ban tàu
1888
1535
1553
terminal-cla@saigonnewport.com.vn
3 Terminal B Điều độ hiện trường 
Văn phòng Ter
Trực ban tàu
1577 - 3132
1909
3024
terminal-clb@saigonnewport.com.vn
4 Terminal C Điều độ hiện trường 
Văn phòng Ter
Trực ban tàu
1463
1464
1462
terminal-clc@saigonnewport.com.vn
5 Khu bãi lạnh Điều độ hiện trường
Tổ điện lạnh
3070 - 3071
1531
reefer@saigonnewport.com.vn
​reeferpower@saigonnewport.com.vn
6 Đội Quản lý Giao nhận cổng Đội 1 (Cát Lái)
Đội 2 (Phú Hữu)
Hotline 0977 494 010
Hotline 0343 400 680
qlgnc@saigonnewport.com.vn
qlgnc2@saigonnewport.com.vn
7 Đội Quản lý tổng hợp Hàng xuất
Hàng nhập
Kiểm tra email
1526
1841
1989
doc@saigonnewport.com.vn
8 Đăng ký tàu xuất 1987 dktx@saigonnewport.com.vn
9 Quản lý Điều hành Dịch vụ Rỗng và M&R 3018 - 3019 empty@saigonnewport.com.vn
1 TRUNG TÂM SNP LOGISTICS 1828 - 1829
1830 - 1831
snpl.sales@saigonnewport.com.vn
2 Điều hành vận tải 1836 transportation.snp@saigonnewport.com.vn
3 Hỗ trợ dịch vụ 24H Dịch vụ 24H
Hóa đơn

028 3622 0116
Ext: 3004 - 3180
snpl.transport24h@saigonnewport.com.vn
logbill.business@saigonnewport.com.vn
1 Kiểm tra giao dịch thanh toán & hóa đơn Eport tại Site TC Cát Lái Phòng A.200 1833 eport.phct@saigonnewport.com.vn
2 Email cấp tài khoản Eport Phòng A.200 3068 - 3121 eport.phct@saigonnewport.com.vn
3 Cập nhật thông tin MST doanh nghiệp & Hóa đơn phát sinh tại quầy 3123 eport.phct@saigonnewport.com.vn
4 Cập nhật thông tin MST & Hỗ trợ phát sinh tại quầy chứng từ 1905 eport.phct@saigonnewport.com.vn
phct@saigonnewport.com.vn
5 Thương vụ Cổng A
Cổng B
Cổng G
1406 - 1407
1905
1454
eport.phct@saigonnewport.com.vn
1 Marketing Chăm sóc khách hàng 08 888 22220 cskh.kvtc@saigonnewport.com.vn
2 Phát hành chứng từ Cổng C 2615 - 2656 - 1920 chungtukvcl@saigonnewport.com.vn
3 Trực ban sản xuất 2636 kv.tbcl@saigonnewport.com.vn
4 Đăng ký chuyển bãi kiểm hóa Tại bãi trung tâm
Trước khi tàu cập
1906
2712
cbkh.cl@saigonnewport.com.vn
khuhang.kbcl@saigonnewport.com.vn
5 Khu bãi hàng Điều độ hiện trường
Hotline kiểm hóa
Thương vụ
2658 - 1918
0986 10 30 30
2706
donghangbai-cl@saigonnewport.com.vn

phct.kvtc@saigonnewport.com.vn
6 Kho CFS Kho 1
Kho 2
Kho 3
Kho 5
Kho ngoại quan
Đăng ký chuyển thẳng CFS
2687
2647 - 2648
2650 - 2651 - 2652
2653 - 2654 - 2665
2709
2648
kho1.kbcl@saigonnewport.com.vn
kho2.kbcl@saigonnewport.com.vn
kho3.kbcl@saigonnewport.com.vn
kho5b.kbcl@saigonnewport.com.vn
khongoaiquan.kvtc@saigonnewport.com.vn
kncl.kvtc@saigonnewport.com.vn
7 Cảng mở 1681 - 1683 kv.freeport@saigonnewport.com.vn
1 Điều độ TBSX
VPHT khu đóng hàng
VPHT khu rỗng
Đăng ký kiểm hóa
Đăng ký đóng hàng
1472
1460
1461
1898
1458tiepnhanchungtu.tcph@saigonnewport.com.vn
2 Phát hành chứng từ Thương vụ 1459 thuongvu.tcph@saigonnewport.com.vn
3 Kho CFS 3913
Hotline 093 115 1696
khohang.tcph@saigonnewport.com.vn
1 Điều độ TBSX

VPHT khu rỗng
VP đóng rút
Đăng ký kiểm hóa
3212
Hotline: 0971 639 191
3010
0961 433 650
3249
ops@terminalclgn.comkiemhoa@terminalclgn.com
2 Phát hành chứng từ Thương vụ 3230 phathanhchungtu@terminalclgn.com
3 CSKH cskh@terminalclgn.com
1 Đóng rút hàng Bến sà lan 125 1936 donggao.gnvt@saigonnewport.com.vn
1 Trực ban cảng vụ 3045 cangvu@saigonnewport.com.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ SỞ KHU VỰC MIỀN BẮC & MIỀN TRUNG

# Tên đơn vị Điện thoại Email
1 TBSX 0225 376 5499 / Ext: 4065
Hotline: 0869 300 900
operation.center@hict.net.vn
2 Phòng kế hoạch kinh doanh 0225 376 5499 / Ext: 4045 mkt@hict.net.vn
3 Thương vụ thu ngân 0225 376 5499 / Ext: 4047 billing@hict.net.vn
4 Chăm sóc khách hàng Hotline: 1800 9270  mkt@hict.net.vn
1 Trực ban sản xuất 0225 3262 666 / Ext: 138
Hotline: 0901 535 989
operation.tc128@saigonnewport.com.vn
2 Phòng kế hoạch kinh doanh 0225 3262 666 / Ext: 114 lanntp@saigonnewport.com.vn
3 Thương vụ thu ngân 0225 3262 666 / Ext: 139
Hotline: 0969 171 725
thuongvu.tc128@saigonnewport.com.vn
4 Chăm sóc khách hàng 0225 3614 386 cskh.tc128@saigonnewport.com.vn
1 Trực ban sản xuất 0225 6574 189 ttdhsx.tc189@saigonnewport.com.vn
2 Thương vụ thu ngân 0225 6559 555 eir.tc189@saigonnewport.com.vn
3 Chăm sóc khách hàng 0846 189 189 cskh.tc189@saigonnewport.com.vn
1 Điều hành sản xuất 0936 484 111 dhsx.icdtchpg@saigonnewport.com.vn
dieudo.icdtchpg@saigonnewport.com.vn
2 Thương vụ thu ngân 0334 606 165 thuongvu.icdtchpg@saigonnewport.com.vn
3 Bộ phận thủ tục hải quan 0916 776 389 dhsx.icdtchpg@saigonnewport.com.vn
1 Điều độ thuyld@saigonnewport.com.vn
2 Thương vụ datdt@saigonnewport.com.vn
1 Điều độ - Thương vụ 0813 400 066
0888 434 068
Điều độ: dhsx.tancangquevo@saigonnewport.com.vn 
Thương vụ: 
1 Trực ban điều hành 0256 289 4462 operation.tcmt@saigonnewport.com.vn
2 Phòng KHKD - Thương vụ 0256 389 1488 cskh.tcmt@saigonnewport.com.vn
3 Chăm sóc khách hàng 0935 285 899 cskh.tcmt@saigonnewport.com.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ SỞ KHU VỰC MIỀN NAM

# Tên đơn vị Điện thoại Email
1 Trực ban sản xuất 0963 738 748 terminal.tchp@saigonnewport.com.vn
2 Phòng KHKD - CSKH 028 378 00094 
Ext: 2024
cskh.tchp@saigonnewport.com.vn
3 Thương vụ thu ngân 028 378 00094
Ext: 2056
phct.tchp@saigonnewport.com.vn
4 Vi tính tổng hợp 028 378 00094
Ext: 2057
doc.tchp@saigonnewport.com.vn
1 Trực ban sản xuất 0254 3938 555
Ext: 176
oc@tcit.com.vn
2 Chăm sóc khách hàng 0906 700 600 cskh.tcit@saigonneport.com.vn
3 Thương vụ thu ngân 0254 3938 555 
Ext: 165 - 166
billing@tcit.com.vn
4 Vi tính tổng hợp 0254 3938 510 gen.doc@tcit.com.vn
1 Trực ban sản xuất 0962 353 500 operation.tctt@saigonnewport.com.vn
2 Chăm sóc khách hàng 0971 252 759 cskh.tctt@saigonnewport.com.vn
3 Thương vụ thu ngân 0254 3938 776
Ext: 1166
thuongvu.tctt@saigonnewport.com.vn
4 Vi tính tổng hợp 0254 3938 778
Ext: 1146
doc.tctt@saigonnewport.com.vn
1 Trực ban sản xuất 0274 3730 887 tbsx.icdst@saigonnewport.com.vn
2 Phòng KHKD 0274 3713 483 khkd.icdst@saigonnewport.com.vn
3 Thương vụ thu ngân 0274 3731 357 tvtn.icdst@saigonnewport.com.vn
4 Chăm sóc khách hàng 0971 644 266 cskh.icdst@saigonnewport.com.vn
1 Hotline - Chăm sóc khách hàng 0989 727 899 cskh.icdlb@saigonnewport.com.vn
2 Trực ban sản xuất 0251 6255 999
Ext: 116
trucbansanxuat@icdlongbinh.com
3 Phòng KHKD 0251 6255 999
Ext: 106
marketing@icdlongbinh.com
4 Thương vụ thu ngân 0251 6255 999 
Ext: 111
thuongvuthungan@icdlongbinh.com
5 Kho CFS 0251 6255 999
Ext: 103
khocfs@icdlongbinh.com
6 Kho ngoại quan 0251 6255 999 
Ext: 107
khongoaiquan@icdlongbinh.com
1 Trực ban sản xuất 0251 3583 122 tcnt@saigonnewport.com.vn
1 Điều độ 0964 295 151 dongrut.tchl@saigonnewport.com.vn
2 Phòng KHKD 028 3897 6519
Ext: 111
cskh.tchl@saigonnewport.com.vn
3 Thương vụ thu ngân 028 3742 2025 thuongvu.tchl@saigonnewport.com.vn
1 Điều độ 0931 870 861  service.tcmt@saigonnewport.com.vn
2 Bộ phận đóng rút 086 833 3500 dongrut.tcmt@saigonnewport.com.vn
3 Thương vụ thu ngân 028 3742 2301 tv.tcmt.gnvt@saigonnewport.com.vn
1 Điều độ 028 2260 3777 tcmt2.gnvt@saigonnewport.com.vn
2 Thương vụ 028 2260 3777 tv.tcmt2.gnvt@saigonnewport.com.vn
1 Điều độ 0985 955 696 tcst.kvtc@saigonnewport.com.vn
2 Thương vụ thu ngân 028 3733 1296 tcst.kvtc@saigonnewport.com.vn
1 Phòng điều hành 0898 776 111 tancangtayninh@saigonnewport.com.vn
2 Phòng KHKD 028 3636 8450 tancangtayninh@saigonnewport.com.vn

Danh bạ điện thoại của hãng tàu (VP hiện trường tại Cát Lái)

# Tên hãng tàu Phòng Điện thoại
1 SITC A.105 028.374.234.19
028.374.234.20
2 GIANG NAM LOGISTICS A.106 028.374.221.69
3 HEUNG-A A.108 028.374.222.46
028.374.227.16
4 WAN HAI LINES A.107 – A.109

028.374.211.74
028.374.211.80
028.374.227.08

5 MARINE CONNECTIONS (CSAV, Norasia, Hamburg-Sud, Ben Line, CK Line) A.202 028.374.221.78
6 028.374.221.79
7 GEMADEPT / NEW ECON LINE A.204 028.374.222.57
8 BIỂN ĐÔNG, ANL, UNISON/ STARLINE A.205 028.374.222.60 (Biển Đông)
028.374.234.17 (Unison, Starline)
9 T.S. LINES A.206 028.374.421.74
10 HMM (Hyundai Merchant Marine) A.207 028.374.221.73
11 ZIM A.208

028.374.235.71

12 KMTC (Korea Marine Transport Co.) A.210 028.374.221.73
13 SINOKOR A.213 028.374.227.14
028.374.227.15

Danh bạ các cơ quan Hải Quan

# Cơ quan Điện thoại
1 Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu 028.374.211.81 (83) – 028.374.230.32
2 Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu 028.374.226.90
3 Truyền nhận dữ liệu 028.374.211.91
4 Đội máy soi container 028.374.230.26
5 Đội quản lý thuế 028.374.230.30 (31)
6 Đội giám sát 028.374.211.79 (92) – 028.374.239.23
7 Thủ tục Manifest 028.374.203.20
8 Đội tổng hợp 028.374.236.48
1 Chi Cục Hải Quan Long Bình 0251.399.4782 – Fax: 0251.399.4782
2 Chi Cục Hải Quan Sóng Thần 0274.373.1973 – Fax: 0274.373.0885
3 Chi Cục Hải Quan Cái Mép 254.392.4550 – Fax: 0254.392.4549

Danh bạ các cơ quan Kiểm Dịch Động Thực Vật

# Cơ quan Phòng Điện thoại
1 Trung tâm kiểm tra tiêu chuẩn đo lường CL3 A.104 028.374.236.28
2 Viện y tế công cộng TP.HCM A.100 028.374.003.37
3 Kiểm dịch thực vật A.101 A. Cường 
098.735.2417
4 Trạm kiểm dịch Động vật Cảng - Bưu điện A.100A 028.398.307.18
028.398.307.20
5 VinaControl A.100B 028.374.000.91
6 Trung tâm khảo nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi A.102 028.374.008.88