Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tìm
Đặt câu hỏi
Trả lời:

 

1.      Khách hàng làm công văn nêu rõ lý do có dấu và chữ ký của Chủ doanh nghiệp trình Hãng tàu, Hải quan và Cảng.

2.      Khách hàng xin xác nhận đồng ý của Hãng tàu (chủ khai thác container).

3.      Khách hàng xin xác nhận chưa vào sổ tàu hoặc hủy đăng ký sổ tàu tại bộ phận Đăng ký tàu xuất.

4.      Khách hàng xin xác nhận đồng ý cho lấy hàng ra khỏi Cảng của cơ quan Hải quan:

  • Công chức Hải quan Giám sát bãi
  • Chỉ huy đội Hải quan Giám sát
  • Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực I - Cát lái

5.      Tại TBSX, nhân viên TBKHĐH liên hệ Trực ban Terminal/ Khu hàng quản lý container để xác nhận vị trí và số lượng container đảo chuyển thực tế cho Khách hàng.

  • Đối với số lượng lấy ra khỏi cảng ≤ 03 container, TBKHĐH xem xét giải  quyết.
  • Đối với số lượng lấy ra khỏi cảng 04 đến 05 container TBKHĐH trình BGD TTDDC xem xét giải quyết.
  • Đối với số lượng lấy ra khỏi cảng trên 05 container  TBKHĐH hướng dẫn Khách hàng mang bộ chứng từ trình lên phòng KHKT xem xét giải quyết.

6.      Tại Khu thủ tục: Khách hàng trình bộ chứng từ, nộp phí, nhận phiếu Xuất nhập bãi để lấy container.

7.      Khách hàng đưa phương tiện vào lấy container ra khỏi Cảng trước khi thời hạn phiếu Xuất/ nhập bãi hết giá trị.​