Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3/2018

10/03/2018

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 03/2018 (từ 01/03 đến 15/03/2018) đạt 19,06 tỷ USD, tăng 65,3% (tương tăng 7,3 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 02/2018.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/03/2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 87,46 tỷ USD, tăng 21,2% (tương ứng tăng 15,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 3/2018 thặng dư 857 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 03/2018 thặng dư 1,39 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 3/2018 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 12,83 tỷ USD, tăng 60,8% tương ứng tăng 4,85 tỷ USD so với nửa cuối tháng 02/2018. Tính đến hết ngày 15/3/2​018 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 57,57 tỷ USD, tăng 23,4%, tương ứng tăng 10,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 3/2018 đạt thặng dư 1,86 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/3/2018 gần 6,16 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2018 đạt 9,96 tỷ USD, tăng 94,1% (tương ứng tăng 4,83 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 02/2018. Tính đến hết ngày 15/3/2018 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  44,42 tỷ USD, tăng 26,5% (tương ứng tăng 9,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 02/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 3/2018 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 70,7%, tương ứng tăng 1,12 tỷ USD; hàng dệt may tăng 2,7 lần tương ứng tăng 788 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 53,6%, tương ứng tăng 370 triệu USD; giầy dép các loại tăng 1,2 lần, tương ứng tăng 301 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 61,9%, tương ứng tăng 249 triệu USD; …

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam

(Lũy kế đến 15/3/2018 so với cùng kỳ năm 2017)
Biểu đồ xnk ảnh 1


Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 7,35 tỷ USD, tăng 84,3% (tương ứng tăng 3,36 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 02/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/3/2018 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  31,86 tỷ USD, tăng 29,4% tương ứng tăng 7,25 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm đến 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2018 đạt 9,1 tỷ USD, tăng 42,2% ( tương ứng tăng 2,7 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2018. Tính đến hết ngày 15/3/2018 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 43,03 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 5,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 02/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 03/2018 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau:  Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 53,1%, tương ứng tăng 452 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 22,9%, tương ứng tăng 234 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 74,1%, tương ứng tăng 178 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 37,4%, tương ứng tăng 114 triệu USD; kim loại thường khác tăng 58,1%, tương ứng tăng 113 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 32%, tương ứng tăng 108 triệu USD;

Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam

(Lũy kế đến 15/3/2018 so với cùng kỳ năm 2017)
Biểu đồ xnk ảnh 2

 

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 3/2018 đạt 5,48 tỷ USD, tăng 37,4% (tương ứng tăng 1,49 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 02/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/3/2018 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 25,71 tỷ USD, tăng 16,7%, tương ứng tăng 3,67 tỷ USD, chiếm 59,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Trích nguồn: Tổng cục hải quan