Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng năm 2023 | Saigon Newport Corp.(SNP)
Hoạt động trách nhiệm xã hội

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng năm 2023

25/04/2023

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng năm 2023

Sáng 25/4, tại Thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng năm 2023. Đại tá Đỗ Văn Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty dự, phát biểu khai mạc.

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt này có 120 đồng chí quần chúng ưu tú dự nguồn kết nạp đảng đến từ các cơ quan, đơn vị, công ty trực thuộc trong toàn Tổng công ty.
 
Đại tá Đỗ Văn Tú phát biểu khai mạc

Các đồng chí đối tượng đảng được trang bị các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Quang cảnh lớp học

Kết thúc lớp học, tổ giáo viên tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận cho quần chúng ưu tú hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo quy định.