Đơn vị thành viên
Hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Công ty con

Công ty TNHH MTV 100% vốn của công ty mẹ

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng

Công ty TNHH MTV Tân Cảng Cái Mép Thị Vải

Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng

Công ty con do công ty mẹ sở hữu > 50% vốn

Công ty CP Tân Cảng Hiệp Phước

Công ty CP Tân Cảng Tây Ninh

Công ty CP Kho vận Tân Cảng

Công ty CP Vận tải bộ Tân Cảng

Công ty CP Vận tải thủy Tân Cảng

Công ty CP Tân Cảng Cái Mép

Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần

Công ty CP Giải pháp Công nghệ thông tin Tân Cảng

Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình

Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng

Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT)

Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng

 Công ty CP Tân Cảng Miền Trung

Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng

Công ty TNHH Tân Cảng – Petro Cam Ranh

Công ty CP Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam

Công ty liên kết

Công ty liên kết do công ty mẹ sở hữu < 50% vốn

Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng

Công ty CP Vận tải biển Tân cảng

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép

Công ty CP Tân Cảng - 189 Hải Phòng

Công ty CP Xây dựng Tân Cảng Số Một

Công ty CP Cảng Cát Lái

Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng - STC

Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu

Công ty CP Tiếp Vận Tân Cảng Miền Bắc