Giá trị cốt lõi Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, nghĩa tình, quyết thắng

Giá trị truyền thống Giá trị truyền thống

Giá trị truyền thống

Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả, trách nhiệm cộng đồng

Giá trị thương hiệu Giá trị thương hiệu

Giá trị thương hiệu

Đến với Tân cảng Sài Gòn - Đến với chất lượng dịch vụ hàng đầu

Quy tắc văn hóa ứng xử trong quan hệ nội bộ Quy tắc văn hóa ứng xử trong quan hệ nội bộ

Quy tắc văn hóa ứng xử trong quan hệ nội bộ

Văn minh, chuyên nghiệp, nghĩa tình

Giá trị văn hóa gia đình Giá trị văn hóa gia đình

Giá trị văn hóa gia đình

Mái nhà chung - Đại gia đình Tân cảng Sài Gòn: gương mẫu, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ

Quy tắc văn hóa ứng xử với khách hàng Quy tắc văn hóa ứng xử với khách hàng

Quy tắc văn hóa ứng xử với khách hàng

Văn minh, chuyên nghiệp, tôn trọng, lấy khách hàng là trung tâm

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, nghĩa tình, quyết thắng

Giá trị truyền thống

Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả, trách nhiệm cộng đồng

Giá trị thương hiệu

Đến với Tân cảng Sài Gòn - Đến với chất lượng dịch vụ hàng đầu

Quy tắc văn hóa ứng xử trong quan hệ nội bộ

Văn minh, chuyên nghiệp, nghĩa tình

Giá trị văn hóa gia đình

Mái nhà chung - Đại gia đình Tân cảng Sài Gòn: gương mẫu, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ

Quy tắc văn hóa ứng xử với khách hàng

Văn minh, chuyên nghiệp, tôn trọng, lấy khách hàng là trung tâm