Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: hơn 30 năm qua (1989 - 2020), Tân Cảng Sài Gòn đã tiếp nhận

85.000Lượt tàu kinh tế

img
img

Tổng sản lượng container
năm 2021 thông qua cảng đạt
9.204.242 teu

bg

Sản lượng thông qua qua các giai đoạn phát triển

Giải thưởng

Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2004)

Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2004)

Thương hiệu Quốc gia (2012, 2014, 2016, 2018, 2020)

Thương hiệu Quốc gia (2012, 2014, 2016, 2018, 2020)

Cảng xanh của APSN (TCCL: 2017, TCIT: 2020)

Cảng xanh của APSN (TCCL: 2017, TCIT: 2020)

SNP - Doanh nghiệp vì Người lao động (2017, 2018)

SNP - Doanh nghiệp vì Người lao động (2017, 2018)

SNP - Top 100 Doanh nghiệp Bền vững (2020)

SNP - Top 100 Doanh nghiệp Bền vững (2020)