Hoạt động kinh doanh | Saigon Newport Corp.(SNP)

Hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh

Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) đón TEU thứ 1.000.000 thông qua trong năm 2023

TEU thứ 1 triệu thông qua cảng TC-HICT trên tàu YM Truth thuộc tuyến PN2

11/11/2023