Hoạt động kinh doanh

ICD Tân Cảng - Long Bình: thân thiện với môi trường và cộng đồng

25/11/2013

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển bền vững của đất nước, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách của các doanh nghiệp, công ty và các đơn vị làm kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Do đó mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ phương hướng và mục tiêu để bảo vệ môi trường.
Là một doanh nghiệp Logistics hàng đầu tại Đồng Nai và khu vực phía Nam, ICDLB luôn chú trọng về vấn đề tạo ra cơ sở hạ tầng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Môi trường làm việc, giao dịch than thiện, chuyên nghiệp với khách hàng. Bằng những phương án cụ thể sau:

Xây dựng  kế hoạch, hành động cụ thể về bảo vệ môi trường, cụ thể hóa các nội dung, giải pháp, và phân công rõ trách nhiệm cho các cá nhân và tập thể. Tăng cường thanh tra, giám sát,báo cáo định kỳ quản lý về bảo vệ môi trường của các bộ phận liên quan.

Có biện pháp xử lý kiên quyết  hoạt động trái với quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Quy hoạch các bãi chôn lấp chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trong đơn vị; nạo vét,  nâng cấp sửa chữa hệ thống cống thoát nước. Cải thiện công tác giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, luật pháp về bảo vệ môi trường cho cộng đồng và doanh nghiệp.